ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน  2 อัตรา สังกัด งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์    รัฐศาสตร์    รัฐประศาสนศาสตร์  ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สถิติ หรือสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลและสรุปผล   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  Microsoft Office  ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ  download  ใบสมัครได้ที่   www.pd.su.ac.th   หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  30  พฤศจิกายน 2560   ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...