ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา   สังกัด   คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  หรือปริญญาโท  ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์  โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ   โทรศัพท์   0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...