ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

12 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน  หรือการสอนภาษาจีน  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่   ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0 3425 5790   หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...