ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา

12 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือปริญญาโท  ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือ เศรษฐศาสตร์เกษตร  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์  โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือปริญญาโทในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  หรือบริหารธุรกิจ  หรือ  เศรษฐศาสตร์เกษตร  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...