ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

06 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส  ภาษาศาสตร์  การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ  ฝรั่งเศสศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500   ต่อ 31704   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ