ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร       คณะวิทยาศาสตร์ มศก. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

share
Facebook
Twitter

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร       คณะวิทยาศาสตร์ มศก. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

03 ตุลาคม 2560

 มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ไปแล้วนั้น  บัดนี้  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท  ราชาโยค  จำกัด  (ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น  1,921,335.00  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ​