ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

share
Facebook
Twitter

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 กันยายน 2560

ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 นั้น

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ราชาโยค จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,921,335.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


อ่านต่อ...