ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2  อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2  อัตรา

26 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากรตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  2  อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ ภาครัฐและเอกชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรี  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  หากมีประสบการณ์ทำงาน  มีผลงานวิจัย  หรือจบการศึกษาในสาขาเอกทางด้านการปกครองท้องถิ่น  การบริหารงานท้องถิ่น  หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2560  ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...