ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

20 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หรือบริหารธุรกิจ  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  อีก  3  เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้     


ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...