เกี่ยวกับ

คณบดี

คณบดี

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
E-mail : KUNCHAETHONG_Y@SU.AC.TH

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
E-mail : DANKITTIKUL_C@SU.AC.TH

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
E-mail : KHAOKHIEW_C@SU.AC.TH

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล
E-mail : JIARAKUN_T@SU.AC.TH

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
E-mail : NIBHATSUKIT_W@SU.AC.TH

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
E-mail : maream_su@hotmail.com

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี
E-mail : CHIMPALEE_N@SU.AC.TH

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
E-mail : NGAWHIRUNPAT_T@SU.AC.TH

ผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
E-mail : SOPONPONGPIPAT_N@SU.AC.TH

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
E-mail : BANAWITAYAKIT_D@SU.AC.TH

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
E-mail : KONGCHUM_P@SU.AC.TH

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง
E-mail : YANGKLANG_P@SU.AC.TH

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร
E-mail : CHARTNAMPET_S@SU.AC.TH

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
E-mail : TANTATSANAWONG_P@SU.AC.TH

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
E-mail : KATTIYAPIKUL_S@SU.AC.TH