ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา   พระราชวังสนามจันทร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา   พระราชวังสนามจันทร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.su.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0 2849 7532 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31  พฤษภาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.