ประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.su.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0 2849 7532  ในวันและเวลาราชการ  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.