สอบราคา

สอบราคาจัดซื้อ ระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะที่ 2  จำนวน  1  ระบบ   สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  หรืองานคลังและพัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม  2560  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. และสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.su.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 2849 7532  หรือ 0 3425 5312 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.00 น.  ณ งานพัสดุ  กองคลัง  ชั้น 6   มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม