สอบราคา

สอบราคาจัดซื้อเครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสังเคราะห์ตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ  จำนวน  1  เครื่อง   สำหรับใช้ราชการในคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ  กองคลัง  ชั้น 6  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  หรืองานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  24  พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา   9.00 - 16.00 น.  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.pharmacy.su.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข   02–849-7532  หรือ    034-255-800, 089-919-2009  ในวันและเวลาราชการ   และกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  หรืองานคลังและพัสดุ   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม