ข่าวรับสมัครงาน

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง    ต้องมีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย      ฐานข้อมูล  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน)  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31704  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือสำนักงานเลขานุการ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์     จังหวัดนครปฐม      โทรศัพท์  0 3425 5096 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก    สาขาวิชาภูมิศาสตร์   ภูมิสารสนเทศศาสตร์   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การรับรู้จากระยะไกล   หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31704  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือสำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์      จังหวัดนครปฐม     โทรศัพท์ 0-3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4  สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ  หรือ การตลาด  โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการตลาด  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง    ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้    

ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนิติกร (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร  (พนักงานชั่วคราว)  จำนวน  2  อัตรา  สังกัด  กองนิติการ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.pd.su.ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ      โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ