ข่าวประชุม สัมมนา

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2560 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์"

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดเพิ่มเติม...http://goo.gl/jjhLMM

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดเพิ่มเติม...http://goo.gl/UUwsyS

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 37

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องไทยประกันชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมสวลีฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ในการนี้มีการปาฐกถาพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ในหัวข้อ "Digital Education : Opportunities for the 21th Century Education" และปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในหัวข้อ "วิถีสร้างการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไร้พรมแดน" ในเวลา 13.00 - 14.15 น. และเวลา 14.30 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วม... โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการสื่อไอซีทีเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอน"

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/ihLKYb

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 061-739-4627