ในรอบปี

คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะฯ พบคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตประถมยูนนาน และโรงเรียนสาธิตมัธยมยูนนาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะฯ พบคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตประถมยูนนาน และโรงเรียนสาธิตมัธยมยูนนาน เพื่อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในการเรียนการสอนภาษาจีน โครงการการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีน และการอบรมส่งเสริมวิชาชีพครู วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนายกัมพล ธรรมหมื่นยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทนักศึกษาชื่อผลงาน "The King of Chess” ณ ห้องประชุมอธิการบดี เพชรบุรี อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2560

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “lesson study” และ PLC 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม 
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 
และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมงาน "ปิ่นมาลาวิชาการ ทศวิชาเสริมสร้างปัญญาวุฒิ" ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...