ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ปิดถนนทางเข้าคณะเภสัชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุง ข่ายสายโทรศัพท์และสายสื่อสาร ในวันที่ 18-21 มีนาคา 2560 โดยจะปิดถนนแยกทางเข้าคณะเภสัชศาสตร์ และทางเข้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติงานดังกล่าว

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้จะเริ่มปิดเส้นทางการจราจร ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 21.00 น. ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และได้แนบแผนผังเส้นทางการจราจรมาพร้อมประกาศนี้ด้วย เพื่อให้ศึกษาการใช้เส้นทางต่อไป อ่านประกาศ

โครงการ Talent Mobility

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ น.ส.ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน กองบริการ พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 22311, 034-255-750-1

เอกสารที่ใช้ยื่น สกอ. | เอกสารที่ใช้ยื่น สวทน.

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญ "คณาจารย์" พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของที่ประชุม ปอมท. สาขาละ 1 ท่าน ใน 5 สาขา ได้แก่

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. สาชาสังคมศาสตร์
4. สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
5. สาขารับใช้สังคม

องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา

1. มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
2. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ โปรดกรอกประวัติ และผลงานทางวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมายัง สำนักงานสภาคณาจารย์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดระเบียบฯ และแบบฟอร์มเสนอชื่อ ได้ที่ http://www.senate.su.ac.th

1. ระเบียบที่ประชุม ปอมท. ว่าด้วยอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2558
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559
3. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและผลงานประติมากรรมในการประกวด ศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎประจำปี 2560

งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 และงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6

โดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ             หัวข้อ “ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

งานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ        แบบที่ 1  “พระพุทธรูปปางเปิดโลก”

                                                        แบบที่ 2  “พระศิวะ”

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fan Page : โครงการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ

Facebook Fan Page : โครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ

Email : petchyodmongkud@gmail.com

โทรศัพท์ : 063-209-5992

ID Line : 0632095992

ขอเชิญชวน...นักศึกษา บุคคลากร และผู้ที่สนใจ ร่วมออกกำลังกาย ในโครงการขยับกายวันละนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชวน...นักศึกษา บุคคลากร และผู้ที่สนใจร่วมออกกำลังกาย ในโครงการขยับกายวันละนิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 
ทุกวันพุธ เริ่ม 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.45 - 17.45 น. ณ ลานเล่มเทียน (ด้านข้างอาคารศึกษา 3)คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร