ข่าวรับสมัครงาน

คณะอักษรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม   ดังนี้                                                                     
                     1. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1 อัตรา   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์    (โดยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ มีประสบการณ์การสอนสาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   หรือ  มีงานวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา)  หรือ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ต้องกำลังทำวิทยานิพนธ์ปีสุดท้าย  โดยมีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  โดยทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือ  มีประสบการณ์การสอนสาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ 
                     2. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1 อัตรา   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาประวัติศาสตร์     โดยมีความเชี่ยวชาญ     หรือทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกสาขา ยกเว้นประวัติศาสตร์ไทย ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ 
ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 2 สามารถ  download   ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี   กรุงเทพฯ   โทรศัพท์  0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840 – 4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5096 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ