ข่าวรับสมัครงาน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านการประมง วาริชศาสตร์ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางด้านการประมง หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งศึกษารายวิชาทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเน้นการทำวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง   ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้      ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ​

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน    สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก   สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การรับรู้จากระยะไกล  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.pd.su.ac.th   หรือขอและยื่นใบสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯโทรศัพท์  0 2849 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่   ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือสำนักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน    สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนหรือการวิจัยในสาขาวิชาภูมิศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.pd.su.ac.th   หรือขอและยื่นใบสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯโทรศัพท์  0 2849 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่   ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือสำนักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน    สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน  การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมัน    ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่   www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครที่  กองการเจ้าหน้าที่    ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี    (ตลิ่งชัน)   ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500 ต่อ 31704   หรืองานการเจ้าหน้าที่   ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือสำนักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีฟิสิคัล จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน    สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีฟิสิคัล จำนวน  1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางเคมีฟิสิคัล  ฟิสิคัลเคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์  หรือเคมีที่มีวิทยานิพนธ์ทางเคมีฟิสิคัล  สามารถสอนรายวิชาทางด้านเคมีฟิสิคัลได้    ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางเคมี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00  ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยวสะสมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ไม่ต่ำกว่า 3.50  และต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ครบถ้วนตามข้อ  16  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  และมีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ  โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี   ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  มิถุนายน  2560  ในวันและเวลาราชการ

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเคมี

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน    สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางเคมีวิเคราะห์  หรือทางเคมีที่มีวิทยานิพนธ์ทางเคมีวิเคราะห์  สามารถสอนรายวิชาทางด้านเคมีวิเคราะห์ได้  ต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีทางเคมี   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00  ทั้งนี้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยวสะสมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ไม่ต่ำกว่า 3.50  และต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ครบถ้วนตามข้อ  16  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  และมีมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ  โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี   ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  มิถุนายน  2560  ในวันและเวลาราชการ