Black Ribbon

ผู้อำนวยการ

 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
E-mail : TONWIMONRAT_S@SU.AC.TH
 

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
E-mail : SIRIKULCHAYANON_P@SU.AC.TH
 

ผู้รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์
ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
E-mail : YOOYUANYONG_S@SU.AC.TH

 


ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
E-mail : POWTHONGCHIN_C@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
E-mail : LAKSANABOONSONG_J@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา
รองศาสตราจารย์
ดร.สำเนียง เลื่อมใส
E-mail : samniang101@gmail.com

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
E-mail : KITCHAROENKA_A@SU.AC.TH


ผู้อำนวยการกองกลาง
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
E-mail : achara.tc@gmail.com, chatuchinda@yahoo.com


ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน
E-mail : yayakanya@hotmail.com

 

 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
E-mail : KUPULSUB_S@SU.AC.TH


ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสายสมร สุระแสง
E-mail : SURASAENG_S@SU.AC.TH
 

 


ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
E-mail : SAREEWATTANA_S@SU.AC.TH


ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
E-mail  :  sumpunyoo_t@hotmail.com

 

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร
E-mail : KONGSAMUT_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายกมล แมลงทับ
E-mail : MALANKTUB_K@SU.AC.TH
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นายสอาด ศรีจันทร์
E-mail : SRIJAN_S@SU.AC.TH

 

ผู้อำนวยการกองนิติการ
นายสหรัฐ มณีจันทร์
E-mail : MANICHANDRA_S@SU.AC.TH
ผู้อำนวยการกองบริการอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ
พระราชวังสนามจันทร์
(รักษาการ)

นายสมหมาย ตันธุวปฐม
E-mail : TUNTUWAPATHOM_S@SU.AC.TH
 

 

 
 
 
 
 
 

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review