Black Ribbon

คณบดี

 

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
E-mail : achuwan@yahoo.com

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์
ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
E-mail : chaiyasit.d@su.ac.th

คณบดีคณะโบราณคดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชวลิต ขาวเขียว
E-mail : chawalit@su.ac.th

 


คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกพงษ์ ตรีตรง
E-mail : akekapon@su.ac.th

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
E-mail : warangkana@su.ac.th

คณบดีคณะศึกษารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ

E-mail : maream_su@hotmail.com

 


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์
ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
E-mail : suabkul@su.ac.th

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์
ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
E-mail : ngawhirunpat_t@su.ac.th

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
E-mail : pajaera@su.ac.th

 


คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ
E-mail : damrih@su.ac.th

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม
E-mail : pawapol@su.ac.th

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

E-mail :

 


คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร

E-mail :


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์
ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
E-mail : panjai@su.ac.th


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
E-mail : sompid@su.ac.th

 

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review