รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

 

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

รองศาสตราจารย์
ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง

E-mail :
 
 
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สยุมพร
  กาษรสุวรรณ

E-mail :

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง

อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์
E-mail : 

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ

อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์
E-mail : 
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กำไลทิพย์
  ปัตตะพงศ์

E-mail :

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

E-mail :
 
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีระศักดิ์
  หุดาการ

E-mail :


 
รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง
E-mail : supap.k@ms.su.ac.thThe Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review