Black Ribbon

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science

 
ข้อมูลคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ระยะแรกได้เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพียง 3 สาขาวิชา ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ จึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยในแขนงต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน อาทิ การวิจัยเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในการเกษตรและอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง การวิจัยด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศึกษาวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารชนิดต่าง ๆ และงานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู–นักเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และแหล่งบริการวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บและวินิจฉัยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนจัดให้มีการประชุมสัมมนา การอบรม การบรรยายพิเศษ และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


 
สีประจำคณะ คือ สีเหลืองทอง (เหลืองจำปา)

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review