Black Ribbon

คณะมัณฑนศิลป์
Faculty of Decorative Arts

 
ข้อมูลคณะ
คณะมัณฑนศิลป์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 ด้วยความริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษาในเรื่องของศิลปะและการออกแบบทุกลักษณะวิชาชีพ ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียกว่าสาขาวิชามัณฑนศิลป์
ปัจจุบันได้ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
คณะมัณฑนศิลป์ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดแสดงงานนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบที่คณะวิชามีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดเทศกาลของขวัญของนักศึกษา การประกวดนักออกแบบแห่งปีสู่ระดับสากล ตลอดจนคณาจารย์ของคณะได้ให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการออกแบบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีโครงการจัดการอบรมทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับบุคคลทั่วไป การให้บริการออกแบบทางมัณฑนศิลป์อีกด้วย


 
สีประจำคณะ คือ สีแสด

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review