Black Ribbon

คณะโบราณคดี
Faculty of Archaeology

 
ข้อมูลคณะ
คณะโบราณคดี ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนปฏิบัติงานสนามทางโบราณคดีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ๆ อีก นอกเหนือจากการผลิตนักโบราณคดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
คณาจารย์ของคณะโบราณคดีปฏิบัติงานวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ตลอดจนมีโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติในรูปแบบของการจัดการอบรม สัมมนา บรรยาย นิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และจัดทัศนศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำ นอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริการวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศูนย์สันสกฤตศึกษา และศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์


 
สีประจำคณะ คือ สีม่วง

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review