Black Ribbon

 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๗ ได้ตราข้อบังคับเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๗" ออกตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๑๑ ข้อบังคับนี้ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๗
สภาคณาจารย์ได้แสดงบทบาทตามหน้าที่ที่ข้อบังคับกำหนดให้กระทำสืบเนื่องต่อกันมาอย่างไม่ถูกกฎหมาย และเพิ่งจะมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายที่ตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๔ ให้มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการซึ่งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเลือกตั้งขึ้นจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย กำหนดหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่อธิการบดีและหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review