Black Ribbon

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 
นายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและประสงค์จะให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี
นายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและประสงค์จะให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี

website : http://www.council.su.ac.th

The Best United Kingdom Bookmaker lbetting.co.uk Ladbrokes website review